13-100 Nidzica, ul. Barke 3, tel. (89) 625 22 30, e-mail: zespol-szkol-2-nidzica@wp.pl

SZKOLNE KOŁO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Pośród wielu sekcji, kół i klubów zainteresowań w naszej szkole swą działalność prowadzi także Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża – SK PCK.
Opiekunem koła jest nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa - Beata Warecka, a członkiem może zostać każdy kto chce zostać wolontariuszem, chce pomagać innym i dzielić się swoją dobrą energią.
Ruch Czerwonego Krzyża działa nie tylko w Polsce, rozwija swe pomocne skrzydła na całym świecie pod nazwami: Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca.
NASZA FOTOGALERIA :)
Sesja edukacyjna "Bezpieczne wakacje”, KO Olsztyn, 20 czerwca 2017 Dwukrotnie trzecie miejsca w XIV Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, VI 2017 Zbiórki żywności Szkolenie członków PCK Szkolenie
klas I-III
Szkolenie przed turniejem BRD Akcje charytatywne
Siedem zasad, którymi kieruje się Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze siedmioma podstawowymi zasadami,  które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii. 
1. HUMANITARYZM
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy, bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje wysiłki, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy.
2. BEZSTRONNOŚĆ
Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.
3. NEUTRALNOŚĆ
W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.
4. NIEZALEŻNOŚĆ
Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.
5. DOBROWOLNOŚĆ
Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.
6. JEDNOŚĆ
W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.
7. POWSZECHNOŚĆ
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.
KOMU I JAK POMAGAMY?
Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Naszą misję realizujemy poprzez:
• Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego;
Prowadzimy działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych. Współpracujemy z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego (Konwencji Genewskich). W czasie konfliktu zbrojnego wspomagamy wojskową i cywilną służbę zdrowia.

• Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań;
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża, z siedzibą w Warszawie, ma na celu odnajdywanie zaginionych podczas wojen i łączenie rodzin.

• Promocję honorowego krwiodawstwa;
Prowadzimy kampanię i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi; więcej na www.oddajkrew.pl

• Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą;
Niesiemy pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowujemy społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacjach podobnych kryzysów.

• Opiekę i pomoc socjalną;
Działamy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych. Prowadzimy szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

• Promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych;
Przeciwdziałamy uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych.

• Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE;
Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Uczymy bezpiecznych zachowań i odpowiedniego reagowania w miejscu zdarzenia. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

• Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat;
Jednym z naszych priorytetów jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Liczne kampanie i programy są bezpośrednio do nich kierowane. Organizujemy kolonie letnie i zimowe, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne. Nasi wolontariusze odbywają szkolenia niezbędne do wykonywania swoich zadań.
OSOBA INDYWIDUALNA – JAK TY MOŻESZ POMÓC?
1. Zostań regularnym darczyńcą Polskiego Czerwonego Krzyża. Wesprzyj nasze działania. Potrzebujemy od Państwa stałego wsparcia.

2. Przekaż dary rzeczowe dla naszych podopiecznych
. PCK prowadzi całoroczną zbiórkę darów rzeczowych dla osób ubogich, rodzin wielodzietnych oraz bezdomnych. Organizujemy także zbiórki dla ofiar klęsk i katastrof w Polsce i zagranicą. Hojność i życzliwość darczyńców są szczególnie ważne w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Dary można przekazać do oddziałów Polskiego Czerwonego Krzyża w całym kraju.

Prowadzimy całoroczną zbiórkę:

• Środków czystości i higieny osobistej
• Artykułów do pielęgnacji niemowląt
• Sprzętu rehabilitacyjnego i leków
• Mebli i sprzętu gospodarstwa domowego
• Odzieży, pościeli oraz innych tekstyliów
• Przyborów szkolnych
• Produktów spożywczych i żywności (z aktualną datą przydatności do spożycia)

3. Zostań wolontariuszem. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce wesprzeć działania PCK. Nasi wolontariusze m.in.
• nauczają w szkołach metod udzielania pierwszej pomocy, idei międzynarodowego prawa humanitarnego, zasad zdrowego stylu życia;
• wspierają koła lub zarządy PCK przy organizacji różnych festynów, imprez plenerowych bądź konkursów;
• angażują się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof - pomagają w przygotowaniu transportów humanitarnych i dystrybucji darów;
• kwestują na ulicach zbierając pieniądze do puszek;
• pracują w naszych biurach np. jako asystenci, pomagają przy kampaniach.
Aby przyłączyć się do grupy naszych wolontariuszy należy skontaktować się z najbliższą placówką PCK.

4. Zostań Honorowym Dawcą Krwi.
W ciągu roku w Polsce przeprowadza się około miliona transfuzji.
Co minutę potrzebny jest litr krwi. Potrzebna jest każda krew, która może pomóc ofiarom wypadków oraz osobom chorym przewlekle. Krwiodawcą może zostać osoba między 18 – 65 rokiem życia. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi raz na dwa miesiące. Zbiórki krwi prowadzą oddziały Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Szczegóły na www.oddajkrew.pl
WOLONTARIUSZE  SZKOLĄ  SIĘ  BEZUSTANNIE
Każdego roku szkolnego uczniowie gimnazjum biorą udział w szkoleniach przypominających z pierwszej pomocy, podczas których każdy ma możliwość popisać się wiedzą teoretyczną. Kolejny etap to doskonalenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) na fantomie.
Wolontariusze PCK ćwiczą także postępowanie ratownicze podczas różnych scenek symulacyjnych. Szkolenia przypominające są bardzo potrzebne, wyrabiają nawyk prawidłowej reakcji na zastane sytuacje. Powinien przechodzić je każdy uczeń.
SZKOLENIA KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Wolontariusze, którzy przeszli szkolenia przypominające - bardzo chętnie zajmują się pokazami pierwszej pomocy i RKO przeprowadzanymi dla dzieci młodszych. Klasy I – III nauczania początkowego mają okazję oswoić się z fantomem i niecodziennymi sytuacjami kryzysowymi.
SZKOLENIE UCZNIÓW PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU DROGOWEGO
Każdego roku przed zawodami bezpieczeństwa ruchu drogowego uczniowie przygotowują się w kilku obszarach wiedzy. W dziedzinie pierwszej pomocy zawodnicy ćwiczą algorytm resuscytacji krążeniowo – oddechowej i postępowanie podczas nieszczęśliwych wypadków pod bacznym okiem ratownika medycznego – wolontariusza PCK – pana Jerzego Morawskiego oraz doskonalą umiejętności ratownicze na kilku spotkaniach koła PCK z opiekunem koła - panią Beatą Warecką.
Opiekun SK PCK – Beata Warecka