13-100 Nidzica, ul. Barke 3, tel. (89) 625 22 30, e-mail: zs2@nidzica.pl
 
...RAPORTY EWALUACYJNE...

1. RAPORT EWALUACJI: Kompetencje czytelnicze uczniów naszej szkoły, rok szkolny 2015/2016

2. Raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kajki.
1) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
2) Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
3) Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badan zewnętrznych i wewnętrznych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 06 - 14 maja 2015.

3. Raport ewaluacyjny: Ewaluacja przestrzegania zasad postępowania i współżycia w zespole klasowym (grupie rówieśniczej), 2014.

4. Raport z ewaluacji problemowej: Efekty, 2010.